Transitie Kinder en Jeugd naar de gemeente sinds 1 januari 2015!

Vanwege de wijziging in bekostiging van de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ voor jeugdigen tot 18 jaar, zal met ingang van 1 januari 2015 een ingrijpende verandering voor u als cliënt en voor u als ouders plaatsvinden.
Deze verandering betreft de verschuiving van de bekostiging van de behandeling binnen Jeugdzorg, van de ziektekostenverzekeraars naar uw woongemeente.
Ingevolge hiervan zijn wij als praktijk vanaf 1 januari 2015 wettelijk  verplicht om onze declaratie voor verleende zorg, bij uw woongemeente in te dienen.
Om voor vergoeding door uw woongemeente in aanmerking te komen, dienen wij gegevens betreffende uw kind, aan te leveren bij uw woongemeente.

Gegevens welke wij verplicht moeten aanleveren zijn:
naam, adres, woonplaatsgegevens, geboortedatum en burgerservicenummer.
Het betreft dus geen inhoudelijke informatie uit het dossier!

Indien uw kind vanaf 12 jaar, of u als wettelijk vertegenwoordiger, géén toestemming geeft voor het aanleveren van deze gegevens, dan zal de woongemeente niet tot vergoeding overgaan en zijn wij dientengevolge genoodzaakt de behandeling bij u zelf in rekening te brengen of het dossier op onze praktijk te sluiten.

Jongeren tussen 12 en 16 jaar oud zijn ingevolge de WGBO gerechtigd om mede te bepalen betreffende het vrijgeven van hun gegevens en als gevolg hiervan dienen zij ook mede te tekenen, naast hun ouders.

Jongeren van 16 jaar of ouder hebben het recht om zelfstandig te bepalen of zij tekenen voor het aanleveren van deze gegevens aan de woongemeente.

Indien u niet akkoord gaat met bovenstaande en wenst over te gaan tot een andere vorm van betaling voor de behandeling van uw kind, kunt u dit schriftelijk of per mail aan ons mededelen.

Vanaf januari 2015 kunnen kinderen naar onze praktijk worden verwezen door:

  •   GGD-arts
  •   Huisarts
  •   Psychiater
  •   Kinderarts
  •   De (woon)gemeente van het kind.
    Sinds  1 januari 2015 is de transitie kinder & jeugd van kracht. Dit betekent concreet dat de (woon)gemeente verantwoordelijk is voor de zorg omtrent het kind.