Algemene voorwaarden psychologisch centrum PSY-Care.

 • Zorg vanuit PSY-Care valt zowel onder de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) als de Gespecialiseerde GGZ. Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg, dient een verwijsbrief met naam van een huisarts te worden overhandigd, waarop een (vermoeden) van DSM-IV stoornis gerelateerde klachten worden vermeld.
 • Behandeling vindt plaats binnen een van de zorgproducten DBC Kort, DBC Middel, DBC Lang, DBCTransitie of OVP. Binnen de DBC’s wordt directe gesprekstijd en indirecte tijd gecombineerd.
 • De duur van de directe gesprekstijd is 45 minuten per gesprek, tenzij anders overeengekomen. E-mail contact of telefonische consulten ten behoeve van de behandeling kunnen eveneens in de DBC worden verrekend indien deze therapeutische waarde hebben.
  Dit geldt tevens voor indirecte tijd, zoals tijd voor rapportage en overleg met derden.
  Indien de cliënt te laat komt gaat dit af van de gereserveerde gesprekstijd.
  De therapeut dient de tijd van de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen.
 • De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan. De cliënt is dus altijd aansprakelijk voor het voldoen van de facturen, ook al wordt de behandeling via de verzekeraar vergoed.
 • Bij afzeggen van een gemaakte behandelafspraak binnen 24 uur wordt 50% van het totale tarief in rekening gebracht, ongeacht de reden of oorzaak. Deze kosten van 42,50 euro worden aan de cliënt gefactureerd. Wanneer de cliënt niet verschijnt, wordt de gemiste zitting in rekening gebracht tegen het reguliere tarief van 85 euro per gesprek. De kosten zijn geheel ten laste van de cliënt, zij kunnen niet aan de verzekeraar worden gedeclareerd.
 • Betalingen dienen binnen twee weken na factuurdatum voldaan te worden. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt eenmalig een herinnering gestuurd. Administratiekosten kunnen in rekening worden gebracht bij uitblijven van betalingen.
 • De behandelaar is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.
  In geval van klachten is de behandelaar verplicht de cliënt te wijzen op de gangbare Klachtenprocedure van de beroepsverenigingen NIP en NVVP.
 • De cliënt kan op elk gewenst moment de therapie of het therapie gesprek beëindigen, ook zonder opgave van redenen. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hierboven genoemde afspraken te worden afgezegd en betaald.
 • De therapeut heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht de cliënt en (indien van toepassing) de verwijzer, hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor de beëindiging.
 • De therapeut heeft het recht de therapie of een therapiegesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt door bijvoorbeeld de therapeut te beledigen, te bedreigen, gewelddadig te zijn of onder invloed van middelen te verkeren.
 • De therapeut houdt een (elektronisch) dossier bij van de behandeling. Er is recht op inzage. Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden. Het bespreken van de inhoud van het dossier met de therapeut wordt als een consult in rekening gebracht.
  Cliënten kunnen kopieën uit hun dossier laten maken; voor de kopieën worden kosten in rekening gebracht.
  Inzage in het dossier door derden is alleen mogelijk met (schriftelijke) toestemming van de cliënt.
 • Het dossier wordt volgens wettelijke eisen vijftien jaar bewaard.
 • Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt. Er kan gerapporteerd worden naar de huisarts of naar de verwijzer met toestemming van de cliënt.
 • De cliënt behoudt ten allen tijde het recht op “second opinion”.